1. Správca osobných údajov

Sme spoločnosť PARKETT PLUS,  s.r.o. so sídlom Kopčianska 20/D 851 01 Bratislava , IČO: 47114207,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo 146896/B a sme správcom vašich osobných údajov.

Vyhlasujeme, že osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej „GDPR“).

2. Ktoré osobné údaje spracovávame?

Spracovávame osobné údaje len našich zákazníkov na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU.

Keď objednávate u nás tovar, zbierame niektoré vaše osobné údaje, ako sú vaše meno a priezvisko, vaše kontakty, obsah vašich objednávok, ktorý na náš portál vložíte.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú meno a priezvisko, titul;

b) kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, umožňujúce nám kontakt s vami, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia a fakturačná adresa;

c) údaje o vašich objednávkach, ktorými sú údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;

d) údaje súvisiace s využitím portálu, ktorými sú e-mailové správy, ktoré nám zasielate vy, a ktoré zasielame my vám;

e) Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete, napr. ak osoba prijímateľa je iná, ako objednávateľa; ak objednávate pre právnickú osobu sú jej údaje spracované ako základné a vaše údaje ako kontaktnej osoby.3. Za akým účelom spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

·                     Nákup tovarov: vaše osobné údaje spracovávame k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

·                     E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe

vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť zaslaním e-mailu.

Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.4. Ako spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v našej databáze a webovej stránke, ktoré sú prevádzkované na serveri nášho zmluvného poskytovateľa. Prístup k databáze a administrátorským funkciám webovej stránky má len náš oprávnený administrátor prostredníctvom užívateľského mena a hesla.

Vaše osobné údaje vstupujú do nášho systému na základe vašej objednávky. Využívajú sa pri spracovaní objednávok, faktúr, dobropisov a platieb.

5. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje odovzdávame len v týchto prípadoch tretím subjektom:

Doručenie tovaru:

Vami zvolený dopravca musí vedieť kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner:

Ak sa objednaný tovar nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

Platobné karty:

Naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Štátne orgány:

V prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR alebo ŠOI), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

6. Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami, resp. do doby kým si želáte, aby sme vám poslali obchodné informácie.

Tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

7. Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Prevádzkovateľ našej databázy a webovej stránky ju zabezpečuje proti neoprávnenému prístupu a proti strate technickými opatreniami.

8. Vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

Máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Prístup:

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailu na vašu e-mailovú adresu.

Súčasne máte právo na prístup k informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov prostredníctvom tohoto dokumentu.

Oprava:

V prípade, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu a požiadať o opravu.

Výmaz:

Môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali, vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

·         Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané

·         Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov

·         Osobné údaje sú spracované nezákonne

·         Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis

·         Ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov

Vznesenie námietky:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho a nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok " Za akým účelom spracovávame vaše osobné údaje?"). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť prostredníctvom e-mailu, ktorý pošlete nám.

Obmedzenie spracovania:

Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol/a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov, ktoré vykoná poskytovateľ).

 

Podanie sťažnosti:

Ak ste toho názoru, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Radšej však prešľapy riešte najprv s nami. Vždy nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky (viď naše kontakty).

 

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25. 5. 2018, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.parkettplus.sk